Tóm tắt thị trường condos quý một năm 2017 – Quang Lam TV

Published on May 26, 2017

Tóm tắt thị trường condos quý một năm 2017 – Quang Lam TV
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto trong quý một năm 2017 có tổng số 7,251 giao dịch tăng 21.7% phần trăm so với quý một năm 2016 có 5,959 giao dịch.
Giá nhà trung bình trong quý một 2017 là $489,551 tăng 24.3 phần trăm so với quý một năm 2016 với giá trung bình là $393,858.