Số Ca Covid 19 ở Canada Vượt Quá 50000 Người – Quang Lam

Published on April 29, 2020

Số Ca Covid 19 ở Canada Vượt Quá 50000 Người – Quang Lam
Các trường hợp được xác nhận của coronavirus mới ở Canada đã đạt mốc trên 50.000 ca vào sáng 5 giờ sang thứ tư 29 tháng 4. Chính quyền liên bang và tỉnh cho biết 2.859 ca tư vong và 19.231 người đã hồi phục.
Nguồn: Internet