Quang Lam TV – Luân Vũ Mùa Hạ 3 – Hướng Về Nhũng Mãnh Đời Bất Hạnh

Published on May 21, 2015

Luân Vũ Mùa Hạ 3 – Hướng Về Nhũng Mãnh Đời Bất Hạnh
Chương trình do Vũ Sư Nguyễn Đông tổ chức tai Millan Hall, ngày 6-6-2015
Quang Lam – 416 – 804 – 5111
Video Clip do Quang Lam TV thực hiện