Quang Lam TV – Bản tin ngày 24/11/2020

Published on November 24, 2020

Quang Lam TV – Bản tin ngày 24/11/2020
1. Tin nhập cảnh Canada
2. Tin Covid-19
3. Tin phong tỏa Toronto và Vùng Peel
4. Tin BDS Canada