Condos Status Certificate là gì? P2 – Quang Lam

Published on February 20, 2020

Condos Status Certificate là gì? (P2)
Condos Status Certificate là gì? phần thứ hai.

1. CHI PHÍ CÔNG CỘNG
2. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG
3. NGÂN QUỸDỰ TRỮ
4. LUẬT LỆ
5. BẢN KHAI/LUẬT ĐỊA PHƯƠNG
6. PHÁP LÝ