Canada Mở Chương Trình Cho Doanh Nghiệp Lớn Vay Ứng Phó Đại Dịch Covid 19 – Quang Lam

Published on May 12, 2020

Canada Mở Chương Trình Cho Doanh Nghiệp Lớn Vay Ứng Phó Đại Dịch Covid 19 – Quang Lam
Sáng thứ Hai 11/5/2020 thủ tướng Justin Trudeau nói Chương trình Cấp vốn Khẩn cấp dành cho Chủ lao động Lớn sẽ giúp cho các công ty lớn có thêm thanh khoản để duy trì hoạt động, tiếp tục thuê mướn nhân viên, và tránh phá sản