Kiến ​​nghị phản đối việc tăng lương của Bác Sĩ Canada01:01

  • 0 views
Published on March 10, 2018

Kiến ​​nghị phản đối việc tăng lương của Bác Sĩ Canada

Hàng trăm bác sĩ Canada, các chuyên gia y tế, cũng như sinh viên y khoa, đã ký một bản kiến ​​nghị phản đối việc tăng lương.

Các bác sĩ tại Canada đang phản đối việc tăng lương vì họ muốn chuyển tiền lại để giúp y tá, nhân viên và bệnh nhân nghèo.

Theo một báo cáo tháng 9 năm 2017 của Viện thông tin Y tế Canada, một bác sĩ Canada trung bình năm 2016 thu được $260.924 CAD.

Các Bác Sĩ Cananada chống lại 500 triệu đô la tăng lương cho các bác sĩ chuyên khoa, và gọi việc tăng lương là “không đứng đắn”.